Skip to content

Regulamin

Świadczenia usług psychologicznych w Centrum Psychoterapii Ciało i Umysł

 1. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy.
 2. Rozpoczęcie terapii poprzedzają spotkania o charakterze konsultacyjnym. Na tej podstawie terapeuta, wspólnie z Klientem, decyduje o rozpoczęciu psychoterapii: dokonuje wyboru metod i narzędzi pracy terapeutycznej, omawia cele terapeutyczne, ustala zarys planu terapii i zapoznaje z nim Klienta lub, w przypadku osób niepełnoletnich, rodzicem/opiekunem.
 3. Terapeuta zobowiązany jest do zachowania poufności, zarówno danych personalnych Klienta, jak i wyników diagnozy i procesu terapeutycznego. Wyjątek stanowi sytuacja zagrażająca zdrowiu lub życiu Klienta.
 4. Terapeuta może zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem Klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, Klient nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog/terapeuta nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą, a Klientem.
 5. Klient ma prawo zrezygnować z pomocy psychologicznej przed zakończeniem ustalonego okresu terapii, zobowiązany jest jednak poinformować o tym Terapeutę.
 6. Terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować Klienta o przebiegu i postępach terapii.
 7. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 8. Wnioski i zaświadczenia wydawane będą na wyraźną prośbę Klienta z zastrzeżeniem 7-dniowego terminu odbioru. Odbiór dokumentacji odbywa się tylko i wyłącznie osobiście w Gabinecie.
 9. W przypadku terapii małżeńskiej, wszelkie zaświadczenia będą wydawane wyłącznie za pisemną zgodą obojga partnerów.
 10. Terapeuta nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji w ramach prowadzonego procesu.
 11. Terapeuta nie będzie występował w charakterze świadka w procesie sądowym.
 12. Opłaty i sposób ich uiszczania:
  • Usługi świadczone w ramach Gabinetu mają charakter odpłatny. Płatności należy dokonać gotówką lub kartą/ przelewem po zakończonej sesji.
  • W losowych przypadkach Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty najpóźniej do końca bieżącego tygodnia -po wcześniejszym uzgodnieniu z terapeutą.
  • Spóźnienie na umówioną sesję nie powoduje przesunięcia jej w czasie ani nie obniża ceny.
  • Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w spotkaniu, prosimy o odwołanie wizyty najpóźniej 24 godziny przed planowaną sesją, w poprzedzający ją dzień roboczy. W innym przypadku ponoszą Państwo koszt nieodbytej sesji.
  • Brak uiszczenia opłaty w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że terapeuta może odmówić dalszego świadczenia usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
 13. Gabinet zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia. Klient zostanie poinformowany o zmianie cennika z miesięcznym wyprzedzeniem.
 14. Dane osobowe Centrum Psychoterapii Ciało i Umysł wykorzystane będą wyłącznie do celów terapeutycznych. W przypadku wystąpienia konieczności, wynikającej z pojawienia się przesłanek wskazujących na stan zagrożenia życia lub zdrowia Klienta bądź osób trzecich, terapeuta zobowiązany jest do ujawnienia informacji o kontakcie z terapeutą bez podawania szczegółów dotyczących formy / rodzaju tego kontaktu.
 15. Skorzystanie przez Klienta z usług jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania przestrzegania.